Klauzula

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie. Nasze dane kontaktowe: ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów; tel.: 48 6215022, e-mail  zspgniewosz@wp.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) –„obowiązek prawny”,
  • wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia dziecka –(podstawa prawna –art. 9 ust. 2 lit a RODO) –„zgoda”,
  • umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna –art. 6 ust. 1lit a RODO) –„zgoda”.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację,
  • czas do momentu wycofania zgody.

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),·sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym

  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
  • innym administratorom, np. ubezpieczycielom

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, p. Paulinę Bojanowską, z którą mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cbi24.pl.

Skip to content